Қўшкўпир тумани йиллик статистикаси

 

I.      TUMANNING ASOSIY IJTIMOIY-IQTISODIY KO‘RSATKICHLARI 

 

 

 

 

 

Asosiy iqtisodiy ko‘rsatkichlar

(2023- yilning yanvar-sentabr  oylarida)

 

Jami

Aholi jon boshiga

mlrd. so‘m

2022- yilning
yanvar-
sentabr  oylariga
nisbatan
foizda

ming so‘m

2022- yilning
yanvar-
sentabr  oylariga
nisbatan
foizda

Sanoat

273,4

102,0

1519,0

100,3

Iste’mol tovarlari

59,4

100,8

329,7

99,1

Qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi

2046,8

110,2

11371,2

108,4

Asosiy kapitalga investitsiyalar

704,3

135,9

3913,0

133,6

Qurilish ishlari

258,0

102,7

1433,4

101,1

Chakana tovar aylanmasi

411,7

100,2

2287,4

98,4

Xizmatlar, jami

458,4

109,2

2546,4

107,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tumanning viloyat bilan solishtirma asosiy iqtisodiy ko‘rsatkichlari
  (2023- yil yanvar-sentabr  oylarida)

 

 

Hajmi

mlrd. so‘m

2022- yilning
yanvar-
sentabr oylariga
nisbatan
foizda

tumanning viloyatda
tutgan ulushi, %da

     Sanoat mahsuloti

273.4

102,0

1,8

Iste’mol tovarlari

59,4

100,8

0,6

Qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi

2046,7

110,2

10,6

Asosiy kapitalga investitsiyalar

704,3

135,9

10,4

Qurilish ishlari

258,0

102,7

6,3

Chakana tovar aylanmasi

411,7

100,2

5,0

Bozor xizmatlari

458,4

109,2

4,9

Yuk aylanmasi
 (mln. tn-km)

33,6

103,0

4,2

Yo‘lovchi aylanmasi
 (mln.yo‘lovchi-km)

407,5

103,1

6,6

Tashqi savdo aylanmasi               

(ming AQSh dollari)

24949,9

122,7

3.8

     Eksport (ming AQSh dollari)

5728,5

37,4

2,5

     Import (ming AQSh dollari)

19221,3

3,8 m.

4,4

 

 

 

Asosiy iqtisodiy ko‘rsatkichlarning tahlili

 

 

2023 yil  yanvar-sentabr    (mlrd. so‘m)

Xorazm
viloyati

tuman
 bo‘yicha

 

 

 

Qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi

19279,9

2046,7

o‘sish sur’ati, foizda

106,3

110,2

Asosiy kapitalga investitsiyalar

6744,8

704,3

o‘sish sur’ati, foizda

95,4

135,9

   Qurilish ishlari

4088,7

258,0

o‘sish sur’ati, foizda

102,9

102,7

Chakana tovar aylanmasi

8187,6

411,7

o‘sish sur’ati, foizda

103,7

100,2

   Jami xizmatlar

9330,0

458,4

o‘sish sur’ati, foizda

112,9

109,2

Eksport, mln. AQSh dollari

226,5

5,7

o‘sish sur’ati, foizda

115,0

37,4

Import, mln. AQSh dollari

435,3

19,2

o‘sish sur’ati, foizda

109,1

3,8 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ijtimoiy ko‘rsatkichlar

 

Soni

Koeffitsienti,
1000 aholiga nisbatan

2022 yil
 yanvar-
sentabr 

2023 yil
 yanvar-
sentabr  

2022 yil
 yanvar-
sentabr  

2023 yil
 yanvar-
sentabr 

         

 

Doimiy aholi soni,
yil oxiriga (ming kishi)

177,8

181,0

х

х

Aholining tabiiy o‘sishi (kishi)

2034

2294

15,3

17,1

Tug‘ilganlar (kishi)

2666

2931

20,1

21,8

Vafot etganlar (kishi)

632

637

4,8

4,7

Go‘daklar o‘limi
    (1 yoshgacha bolalar) (kishi)*(1000 tug‘ilganlarga nisbatan)

х

х

х

х

Tuzilgan nikohlar (kishi)

960

915

7,3

6,8

Nikoxdan ajralishlar
    (kishi)

144

155

1,1

1,2

Ko‘chib kelganlar (kishi)

203

188

1,5

1,4

Ko‘chib ketganlar (kishi)

449

381

3,4

2,8

O‘rtacha oylik nominal hisoblangan ish haqi
     (ming so‘m)

2384,0

2755,8

x

x

 

 

II.               SANOAT  

 

 

 

 

Dastlabki ma’lumotlarga asosan, 2023- yilning yanvar-sentabr  oylarida  tumanda faoliyat ko‘rsatayotgan sanoat korxonalari tomonidan 273,4 mlrd. so‘mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilishiga erishildi va o‘tgan yilning mos davriga nisbatan o‘sish sur’ati indeksi 102,0 % ni tashkil etdi.

Hisobot yilida 59,4 mlrd. so‘mlik iste’mol tovarlari ishlab chiqarilib, 2022 yil yanvar-sentabr   oylariga nisbatan 100,8 foizni tashkil etdi. Jumladan, 39,3 mlrd.so‘mlik oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarilib umumiy hajmga nisbatan 66,1 % ni tashkil qilib, 20,1  mlrd. so‘mlik nooziq-ovqat mollari
(2022- yil yanvar-sentabr oylarida nisbatan mos ravishda 103,9 va 90,5 foiz) ishlab chiqarildi va umumiy hajmga nisbatan 33,9 % ni tashkil qildi.

 

2023- yilning yanvar-sentabr  oylarida iste’mol tovarlari ishlab chiqarish ulushi, foizda

 

Sanoat ishlab chiqarishda kichik biznesning hissasi

          Bugungi kunda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik mamlakatimiz ichki bozorini tovar va xizmatlar bilan ta’minlashda, aholi bandligi va real daromadlarini oshirishda, resurslarni oqilona taqsimlash va ulardan samarali foydalanishda, ijtimoiy guruhlar daromadlarining nomutanosibligini kamaytirishda, iqtisodiyotning turli tarmoqlari o‘rtasidagi o‘zaro aloqalarni yaxshilashda katta ahamiyatga ega bo‘lib, islohotlarni chuqurlashtirishning asosiy katalizatori hisoblanadi. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari bozor kon’yunkturasi o‘zgarishlariga ham, iste’molchi talabi o‘zgarishlariga ham tez moslashishga qodir bo‘lib, iste’mol bozoridagi muvozanatni ushlab turishda muhim rol o‘ynaydi, shuningdek, raqobat muhitining shakllanishiga xizmat qiladi. 2023- yilning yanvar-sentabr  oylarida tumanda 273,4 mlrd.so‘mlik sanoat mahsuloti ishlab chiqarilishi amalga oshirilgan bo‘lib, shundan 93,3 mlrd.so‘m yoki umumiy hajmning
34,1 % ni kichik biznes subyektlari tomonidan ishlab chiqarilgan sanoat mahsuloti tashkil qilganligini ko‘rishimiz mumkin.

 

Sanoat mahsuloti ishlab chiqarishning tarkibi
(mlrd. so‘mda)

 

 

 

            Davlat va xususiy sektorning o‘zaro munosabati mamlakatdagi ijtimoiy-iqtisodiy barqaror vaziyatni ta’minlashda xususiy biznesning manfaatdorligini oshirishda katta xizmat qiladi. O‘z navbatida, mamlakatimizda davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish borasida olib borilayotgan islohotlar natijasi o‘laroq  tumanda sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmida nodavlat sektorning ulushi salmoqli ekanligini ko‘rish mumkin.

Rivojlangan xorijiy davlatlar tajribasi shuni ko‘rsatadiki, sanoat mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida muhim o‘rin tutadi.  Shu nuqtai nazardan kelib chiqib Xorazm viloyati va tumanlarda ishlab chiqarilgan  sanoat mahsuloti hajmini tumanlararo hamda  tumanlarni  shahar ko‘rsatkichlari bilan taqqoslash orqali tahlil qilish, sanoat mahsulotini  aholi jon boshiga to‘g‘ri keladigan miqdori dinamikasini kuzatib borish, hududlardagi ustuvor vazifalarni va o‘sish nuqtalarini belgilash muhim ahamiyat kasb etadi. O‘z navbatida joriy yilning  yanvar-sentabr   oylarida tumanda sanoat mahsuloti ishlab chiqarilishi 273,4 mlrd.so‘mni tashkil etib, mazkur ko‘rsatkich Xorazm viloyatining jami sanoat mahsuloti ishlab chiqarilishida 1,8 % tashkil etdi. Tumanda ishlab chiqarilgan sanoat mahsuloti hajmi aholi jon boshiga 1519,0 ming so‘mni yoki o‘tgan yilning mos davriga nisbatan o‘sish sur’ati
100,3 %  bo‘lganligini kuzatishimiz mumkin. Shuningdek, tumanda iste’mol tovarlari ishlab chiqarilishi
59,4 mlrd.so‘mni tashkil qilib, Xorazm viloyatining jami  iste’mol tovarlari ishlab chiqarilishida
0,6 % tashkil etdi. Tumanda ishlab chiqarilgan iste’mol tovarlari aholi jon boshiga 329,7 ming so‘mni yoki o‘tgan yilning mos davriga nisbatan o‘sish sur’ati  99,1 % ga yetkazilganligini kuzatishimiz mumkin.

 

 

III. XIZMATLAR

 

 

 

 

 

Xizmatlar sohasini rivojlantirish ijtimoiy yo‘naltirilgan bozor iqtisodiyotini shakllantirishning eng muhim shartlaridan biri hisoblanadi. Bugungi kunda mamlakatda olib borilayotgan bozor islohotlari jamiyatni rivojlantirishning eng muhim ijtimoiy-iqtisodiy vazifalarini hal qilishda xizmat ko‘rsatish sohasining rolini oshirishga katta ta’sir ko‘rsatadi. Xizmatlarning xilma-xilligi aholining katta qismini hayot sifatini va farovonligini yaxshilash imkonini beradi. Natijada, 2023- yil yanvar-sentabr  oylarida xizmatlar ishlab chiqarish hajmi 458,4 mlrd. so‘mni   tashkil etdi. O‘sish sur’ati o‘tgan yilning mos   davriga nisbatan 109,2 % ni tashkil etdi.                       Tumanda jami xizmatlarning o‘sish sur’atlarining
 dinamikasi,
%da

 

 

 

 

Tumanda ishlab chiqarilgan (ko‘rsatilgan)

xizmat hajmining o‘sishi
(2023- yil  yanvar-sentabr oylari)

 

 

 

 

 

 

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha
bozor xizmatlari ishlab chiqarish
(2023- yil  yanvar-sentabr oylari uchun)

 

 

mlrd.so‘m

O‘sish sur’ati,
%
da

Jamiga nisbatan
 % da

 

 

 

 

Xizmatlar – jami

458,4

109,2

100,0

shu jumladan asosiy turlari bo‘yicha:

 

 

 

aloqa va axborotlashtirish xizmatlari

40,1

124,8

8,8

moliyaviy xizmatlar

53,2

129,3

11,6

transport xizmatlari

130,8

101,6

28,5

shu jumladan: avtotransport xizmatlari

130,5

99,7

28,5

yashash va ovqatlanish xizmatlari

3,1

103,0

0,7

savdo xizmatlari

136,9

110,6

29,9

ko‘chmas mulk bilan bog‘liq xizmatlar

17,0

104,9

3,7

ta’lim sohasidagi xizmatlar

8,9

102,2

1,9

sog‘liqni saqlash sohasidagi xizmatlar

6,3

104,7

1,4

ijara xizmatlari

7,7

90,4

1,7

kompyuterlar va maishiy tovarlarni ta’mirlash bo‘yicha xizmatlar

24,9

109,6

5,4

shaxsiy xizmatlar

23,6

92,2

5,1

me’morchilik, muhandislik izlanishlari, texnik sinovlar va tahlil sohasidagi xizmatlar

1,8

104,7

0,4

boshqa xizmatlar

4,1

101,0

0,9

 

 

 

 

 

 

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha
xizmatlarining o‘sish sur’ati,
foizda

(2023 yil yanvar-sentabr  oylarida)

 

Tumanda o‘tgan yilning mos davriga nisbatan yuqori o‘sish sur’atlari moliyaviy xizmatlar
 (129,3 %), aloqa va axborotlashtirish xizmatlari (124,8 %), savdo xizmatlari (110,6)  va kompyuterlar va maishiy tovarlarni ta'mirlash bo‘yicha xizmatlar (109,6 %) qayd etildi.

Uncha yuqori bo‘lmagan o‘sish sur’atlari ijara xizmatlari (90,4 %) va  shaxsiy xizmatlar     
(92,2 %) da qayd etildi.

 

 

 

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha xizmatlar tarkibi,
(2023- yil yanvar-sentabr  oylarida foizda)

 

                                                

Tuman  bo‘yicha yuqori ulush  savdo xizmatlar (29,9 %) va  transport xizmatlari (28,5 %) da qayd etildi.

Uncha yuqori bo‘lmagan ulush me'morchilik, muhandislik izlanishlari, texnik sinovlar va tahlil sohasidagi xizmatlar (0,4 %), yashash va ovqatlanish xizmatlari xizmatlar (0,7 %), da qayd etildi.

 

 

 

 

 

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha ishlab chiqarilgan
 (ko‘rsatilgan) bozor xizmatlarning hajmi,
mlrd. so‘m
(2023- yil yanvar-sentabr  oylarida)

 

 Tumanda eng katta xizmat hajmi  savdo xizmatlar (136,9  mlrd. so‘m) va transport xizmatlari (130,8 mlrd. so‘m) ga to‘g‘ri keladi. Eng kichik xizmat hajmi esa boshqa xizmatlar (1,4 mlrd. so‘m), me'morchilik, muhandislik izlanishlari, texnik sinovlar va tahlil sohasidagi xizmatlar (1,8 mlrd. so‘m), yashash va ovqatlanish xizmatlari (3,1 mlrd. so‘m) ga  to‘g‘ri keladi.

 

 

 

 

      IV. KORXONALAR VA TASHKILOTLAR FAOLIYATINING UMUMIY TA’RIFI  

 

 

 

 

 

Barchamizga ma’lumki, Tadbirkorlik subyektlarini davlat ro‘yxatidan o‘tkazish va hisobga qo‘yish tartibini tubdan takomillashtirish, zamonaviy  axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish asosida ularning davlat organlari bilan o‘zaro munosabatlarida bevosita muloqot qilmaydigan shakllaridan foydalanishni jadal rag‘batlantirilmoqda.

Bugungi kunda ushbu borada qonunchilikda muhim qarorlar qabul qilinib, tadbirkorlik subyektlarini davlat ro‘yxatidan o‘tkazish va hisobga qo‘yish tartibini tubdan takomillashtirish bo‘yicha chora-tadbirlar kompleksi ma’qullanib, ushbu chora-tadbirlarda tadbirkorlik subyektlarini davlat ro‘yxatidan o‘tkazish va hisobga qo‘yishni avtomatlashtirilgan tizimi bosqichma-bosqich ishlab chiqilib xayotga tadbiq qilinmoqda.

Amalga oshirilayotgan islohotlar va jamiyatimizda ro‘y berayotgan muhim o‘zgarishlar tadbirkorlik subyektlari tomonidan o‘z faoliyatlarini mustaqil boshlashiga va biznesini rivojlantirishiga muhim poydevor bo‘ladi.

Bu o‘z navbatida, tadbirkorlarning va mamlakatimizga kirib kelayotgan investitsiyalarni yanada ko‘payishiga va ayni damda qo‘shimcha ish o‘rinlarini vujudga kelishiga, fuqarolarning turmush darajasini yanada oshirishiga xizmat qiladi.

Izoh tariqasida:

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2012 yil 25 sentyabr dagi “Korxonalar va tashkilotlarning yagona davlat registri to‘g‘risidagi Nizomni tasdiqlash haqida”gi 274-sonli qaroriga muvofiq tadbirkorlik sub’ektlarini davlat ro‘yxatidan o‘tkazuvchi organ tomonidan taqdim etilgan bildirishnomaga asosan Korxonalar va tashkilotlarning yagona davlat registri bazasi yuritiladi.

 

 

 

 

 

 

 

Korxonalar va tashkilotlar yagona davlat registri ma’lumotlariga ko‘ra
2023- yilning 1-oktabr holatiga ro‘yxatga olingan yuridik shaxslar soni (fermer va dehqon xo‘jaliklarisiz) 2784 taga yetdi, bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 20,8 % oshgan va faoliyat ko‘rsatayotganlari soni esa 2140  tani tashkil qildi bu esa o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 31  taga yoki 1,5  % ga ko‘paygan.

Ma’lumot tariqasida:

Oxirgi 5 yillikka e’tibor beradigan bo‘lsak, tumanimizda 2019 yilda davlat ro‘yxatidan o‘tgan tadbirkorlik sub’ektlar soni 928 tani (fermer va dexqon xo‘jaliklarsiz) tashkil etgan bo‘lsa, bugungi kun holatiga 2549  ta bo‘lib 1621 taga ko‘payganini kuzatish mumkin.

 

 

 

 

 

 

 

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha ro‘yxatga olingan korxonalar
va tashkilotlarning asosiy qismi savdo (jami ro‘yxatga olingan yuridik
shaxslarning 31,0 %), sanoat (19,7 %), qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi  (15,3 %) , qurilish (7,5 %), sohalariga to‘g‘ri keladi.

Ro‘yxatga olingan va faoliyat ko‘rsatayotgan korxonalar va tashkilotlarning
iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha taqsimlanishi
(2023- yilning 1-oktabr holatiga)

 

 

 

Ro‘yxatga
olingan

Faoliyat
ko‘rsatayotgan


birlik

jamiga nisbatan % da


birlik

jamiga nisbatan % da

 

 

 

 

 

Jami

2784

100,0

2140

100,0

shu jumladan:

 

 

 

 

qishloq, o‘rmon va baliq
    xo‘jaligi

425

15,3

303

14,2

sanoat

549

19,7

409

19,1

qurilish

208

7,5

153

7,2

savdo

862

31,0

673

31,4

tashish va saqlash

88

3,2

66

3,1

yashash va ovqatlanish
    bo‘yicha xizmatlar

103

3,7

80

3,7

axborot va aloqa

37

1,3

24

1,1

sog‘liqni saqlash va ijtimoiy                                                                                                                                       xizmatlar ko‘rsatish

29

1,0

28

1,3

boshqa turlari

483

17,3

404

18,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faoliyat ko‘rsatayotgan korxonalar va tashkilotlarning
iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha ulushi, %

 

 

Korxonalar va tashkilotlarning umumiy sonida faoliyat ko‘rsatayotgan subyektlarning ulushi
76,9 % ni, shu bilan birga faoliyat ko‘rsatmayotganlarning ulushi 23,1 % ni tashkil etganligini ko‘rsatmoqda.

 

Korxonalar va tashkilotlarning umumiy sonidan faoliyat
ko‘rsatayotganlar va faoliyatsizlarning ulushi,
%                            

 

 

 

 

 

 

 

 

faoliyatsizlar

Faoliyat  ko’rsatayotganlar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023- yil 1- oktabr  holatiga 1919 ta tijorat shaklidagi korxonalar va tashkilotlar faoliyat ko‘rsatayotgan bo‘lib, shundan xususiy korxonalar – 330 ta, oilaviy korxonalar – 448  ta, mas’uliyati cheklangan jamiyatlar – 1126 va 15  tani boshqa tijorat korxonalari tashkil etadi.

 

 

Faoliyat ko‘rsatayotgan yuridik shaxslarning tashkiliy huquqiy shakllari bo‘yicha taqsimlanishi,  birlikda

 

 

Ta’kidlash joizki, mamlakatimizda faoliyat ko‘rsatayotgan yuridik shaxslar-xo‘jalik yurituvchi sub’ektlarning tashkiliy huquqiy shakllari bo‘yicha asosiy qismi mas’uliyati cheklangan jamiyatlari xissasiga to‘g‘ri keladi. Bu ko‘rsatkichlar yildan yilga o‘sib bormoqda va bu ma’lumotlarni statistik raqamlarda kuzatish mumkin.

 

 

 

 

 

 

 

 

2023- yilning  yanvar-sentabr   oylarida jami 478 (dehqon va fermer xo‘jaliklarisiz)ta yangi korxonalar va tashkilotlar ro‘yxatga olingan bo‘lib, yoki 2022 yilning shu davriga nisbatan 81 taga   ko‘paygan.

        Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha yangi tashkil etilgan korxonalar
va tashkilotlarning katta ulushi savdo 36,4 % ,  sanoat 19,5 % ni va qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligida 15,4 %, ni   tashkil etdi.

Ma’lumot tariqasida:

Tumanimizda yanvar-sentabr oylarida yangi tashkil etilgan tadbirkorlik sub’ektlar soni (fermer va dexqon xo‘jaliklarsiz) 2019-yilda 262 ta, 2020-yilda 372 ta, 2021- yilda 255 ta,
 2022- yilda 391 ta, 2023- yilda 475  tani tashkil qildi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yangi tashkil etilgan korxonalar va tashkilotlarning
iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha ulushi,
%

 

 

 

2023- yil 1- oktabr holatiga tumanimizda faoliyat ko‘rsatayotgan kichik tadbirkorlik subyektlarining soni 1913 tani  tashkil qilgan. Bu ko‘rsatkich o‘tgan  yilning  shu davriga nisbatan
102,1 % ni tashkil qilmoqda.

Faoliyat ko‘rsatayotgan jami 1913  ta kichik tadbirkorlik subyektlarining 673 tasi (35,2 %) – savdoda, 302 tasi (15,8 %) - qishloq o‘rmon va baliq xo‘jaligida, 408 tasi (21,3 %) - sanoatda, 151 tasi  (7,9 %) - qurilishda, 79 tasi (4,1 %) - yashash va ovqatlanish  bo‘yicha xizmatlar sohasida,
66 tasi (3,5 % ) - tashish va saqlashda, 25 tasi (1,3 %) - sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatishda, 23 tasi (1,2 %) - axborot va aloqa sohasida, shuningdek 186 tasi (9,7 %) - boshqa faoliyat turlari hissalariga to‘g‘ri keladi. Shundan ko‘rinib turibdiki, faoliyat ko‘rsatayotgan kichik tadbirkorlik subyektlarining asosiy qismi savdo , qishloq va o‘rmon xo‘jaligi va sanoat  faoliyat turlariga to‘g‘ri keladi. Shuningdek, eng kam ulushi esa axborot va aloqa hamda sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar faoliyat turlariga to‘g‘ri keladi.

 

 

 

 

  

 

Faoliyat ko‘rsatayotgan kichik tadbirkorlik subyektlarining
iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha ulushi, %

 

 

Xorijiy kapital ishtirokidagi korxonalar. 2023- yil 1- oktabr holatiga faoliyat ko‘rsatayotgan xorijiy kapital ishtirokidagi korxonalar soni 4 tani tashkil etdi. O‘tgan yilning shu davriga nisbatan
3 taga yoki 42,9 % ga kamaygan. Shuningdek, Xorijiy kapital ishtirokidagi faoliyat ko‘rsatayotgan korxonalardan 2 tasi chet el korxonalar hisoblanadi.

 

 

Faoliyat ko‘rsatayotgan xorijiy kapital ishtirokidagi korxonalar tarkibida qo‘shma korxonalar va xorijiy korxonalarning soni, birlikda

 

 

 

Mamlakatimizda ishbilarmonlik muhitini jadal rivojlantirish borasida qator ijobiy o‘zgarishlar amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda raqobatbardoshlik muhitini yaratish maqsadida chet ellik sarmoyadorlarga yurtimiz bozoriga kirib kelishlari o‘z faoliyatlarini olib borishlari uchun qulay shart-sharoitlar yaratilmoqda. Buning natijasida keyingi yillarda xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi korxonalar yildan yilga soni kengayib borayotganligini statistik raqamlarda o‘z aksini topgan.

Faoliyat ko‘rsatayotgan 4 ta xorijiy kapital ishtirokidagi korxonalarni iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha olib qaraydigan bo‘lsak, 1 tasi (25,0 %) sanoat, 2 tasi (50,0 %) qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi,1 tasi (25,0 %)  yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar sohasi hissalariga to‘g‘ri keladi. Shundan ko‘rinib turibdiki, faoliyat ko‘rsatayotgan xorijiy kapital ishtirokidagi korxonalarning asosiy qismi sanoat va qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi faoliyat turlariga to‘g‘ri keladi.

 

 

Faoliyat ko‘rsatayotgan xorijiy kapital ishtirokidagi korxonalarning
iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha soni va ulushi

(2023- yilning 1- oktabr holatiga)

 

 

birlik

Jamiga
 nisbatan

 % da

 

 

 

Jami

4

100,0

shu jumladan:

 

 

Sanoat

1

25,0

Savdo

-

-

Qishloq va o‘rmon xo‘jaligi

2

50,0

Qurilish

-

-

 

 

 

Yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar

1

25,0

Tashish va saqlash

-

-

Sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatish

-

-

Axborot va aloqa

-

-

Boshqa turlari

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O‘zbekiston Respublikasining Qonunchilik palatasi tomonidan 2012 yil 26 aprelda qabul qilingan 327-sonli “Oilaviy tadbirkorlik to‘g‘risida”gi qonuni kuchga kirgandan boshlab, Respublikamizda oilaviy korxonalar faoliyatini tashkil etishda, korxona huquqini muhofaza qilishda va faoliyatini yuritishda sezilarli o‘zgarishlar amalga oshirildi. Buning natijasida, oilaviy korxonalar soni ko‘payib mamlakatimiz iqtisodiyoti rivojlanishida ijobiy ulushiga ega bo‘lib bormoqda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oilaviy korxonalar. Yuridik shaxs sifatida davlat ro‘yxatidan o‘tgan oilaviy korxonalar soni -
2023- yil 1-oktabr  holatiga 611 tani tashkil etib, ulardan 448 tasi yoki 73,3 % faoliyat yuritadi.

Oilaviy korxonalar soninig o‘sish dinamikasi, birlikda

 

 

616

532

99

01.10.
2022- yil

611

448

38

01.10.
2023- yil

Ro’yhatdan o’tgan

Faoliyat ko’rsatayotgan

Yangi tashkil etilgan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. INVESTITSIYALAR VA QURILISH

 

 

 

 

2023- yil  yanvar-sentabr   oylarida asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalarning umumiy hajmi milliy valyutada 704,3 mlrd. so‘mni yoki 2022- yilning mos davriga nisbatan o‘sish sur’ati
135,9 foizni tashkil qildi

Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar

 

 

Asosiy kapitalga investitsiyalarning moliyalashtirish
manbalari bo‘yicha taqsimlanishi
(jamiga nisbatan foizda)

 

2023- yil yanvar-sentabr  oylarida o‘zlashtirilgan investitsiyalarning moliyalashtirish manbalari asosan respublika byudjeti (52,2 mlrd.so’m, yoki jami investitsiyalar hajmiga nisbatan 7,4 %), korxonalarning o‘z mablag‘lari (135,9 mlrd.so‘m yoki jami investitsiyalar hajmiga nisbatan 19,3 %), tijorat banklari kreditlari (25,7 mlrd. so‘m yoki jami investitsiyalar hajmiga nisbatan 3,7 %), to‘g‘ridan to‘g‘ri xorijiy invesitsiyalar (356,5 mlrd. so‘m yoki jami investitsiyalar hajmiga nisbatan 50,6 %), hamda axoli mablag‘lari (133,7 mlrd. so‘m yoki jami investitsiyalar hajmiga nisbatan   
19,0 %)   hisobiga to‘g‘ri keldi.

2023- yilning  yanvar-sentabr   oylarida asosiy kapitalga o‘zlashtirilgan to‘g‘ridan to‘g‘ri xorijiy investitsiya va kreditlar hajmi 356,5 mlrd.so‘m o‘zlashtirildi va  jami tuman investitsiyasidagi  ulushi
 50,6 foizni tashkil qildi.

 

2023- yil  yanvar-sentabr  oylarida  tuman bo‘yicha asosiy kapitalga o‘zlashtirilgan xorijiy
investitsiya va kreditlar hajmi

                                                                                                                                             ( mln. so‘m)

 

Jami    xorijiy investitsiyalar va kreditlar

shu jumladan:

xukumat kafolati ostidagi

to‘g‘ridan-to‘g‘ri

boshqalar

         

Jami xorijiy investitsiyalar va kreditlar

356520,3

-

-

356520,3

Shu jumladan:

       

Jami xorijiy investitsiyalar

475,0

-

-

475,0

Jami xorijiy kreditlar

356045,3

-

 

346045,3

 

Ijtimoiy soha ob’ektlarini qurish

 

Tumanda uy-joy qurilishida jami 75,7 mlrd. so‘mlik investitsiyalar o‘zlashtirildi yoki investitsiyalar hajmining 10,7 foizini tashkil qildi.

 

 

 

 

 

 

2023- yilning  yanvar-sentabr  oylarida yangi qurilish va rekonstruksiya hisobidan
 foydalanishga topshirilgan turar–joy va ijtimoiy soha ob’ektlari

 

Ko‘rsatkichlar

Barcha manbalar hisobidan

 

foydalanishga topshirildi

2022- yil
 yanvar-
sentabr   oylariga  nisbatan foizda

 

jami

shu jumladan qishloq joylarda

jami

shu jumladan qishloq joylarda

 

 

 

 

 

 

 

Uy–joy, umumiy maydoni      ming.kv.m

65,9

65,9

95,7

95,7

undan:
yakka tartibdagi uy–joylar

      65,9

65,9

95,7

95,7

namunaviy loyihalar bo‘yicha

 

 

 

 

 

Kasalxonalar, yotoq o‘rni

x

x

-

-

 

Umumiy ta’lim va maxsus     maktablar, o‘quvchilar o‘rni

0

0

-

-

 

Suv tarmoqlari, km

79,0

79,0

-

-

 

Gaz tarmoqlari, km

0

0

x

x

 

                             

 

 

 

2023- yilning  yanvar-sentabr oylarida umumiy maydoni 65,9 ming kv.m. bo‘lgan 225 ta
(2022- yilning  yanvar-sentabr   oylariga nisbatan 95,7 foiz) uy–joy foydalanishga topshirildi.

 

Qurilish faoliyati

 

 

       2023- yil yanvar-sentabr  oylarida 258,0 mlrd. so‘mlik qurilish ishlari bajarilib, o‘sish sur’ati
2022- yilning yanvar-sentabr    oylariga nisbatan 102,7  foizni tashkil etdi. Aholi jon boshiga qurilish ishlari 1433,4 ming so‘mni tashkil etib, o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 101,1  foizni tashkil qildi.

 

 

 

 

 

 

2023 yil  yanvar-sentabr oylarida qurilish ishlari tarkibi
(jamiga nisbatan foizda)

 

 

2022- yil

2023- yil

 

 

 

VI.  QISHLOQ, O‘RMON VA BALIQ XO‘JALIGI

 

 

 

Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish hajmining
xo‘jaliklar toifalari bo‘yicha taqsimlanishi

Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish hajmining xo‘jaliklar toifalari bo‘yicha ulushi dehqon va tamorqa xo‘jaliklari tomonidan 62,0 foizni, fermer xo‘jaliklari tomonidan 23,7 foizni, qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar tomonidan 14,3 foizni tashkil etdi.

2023- yil yanvar-sentabr  oylarida barcha toifadagi xo‘jaliklar tomonidan ishlab chiqarilgan qishloq xo’jaligi mahsulotlari hajmi 2046,7 mlrd. so‘mni , yoki 2022- yilning mos davriga nisbatan o‘sish sur’ati 110,2 foizni tashkil qildi.

  

                                  Qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi sohasining asosiy ko‘rsatkichlari

(2023- yil  yanvar-sentabr    holatiga)

 

mlrd. so‘m

O‘sishsur’ati,
%

2022 y.

2023 y.

       

Qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi sohasida ishlab chiqarish hajmi

1635,0

2046,7

110,2

Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi

1571,7

1943,2

109,1

shu jumladan:

 

 

 

fermer xo‘jaliklari

376,4

459,8

110,5

dehqon va tamorqa xo‘jaliklari

1113,5

1205,9

93,9

Qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

81,8

277,5

3,1 m.

Dehqonchilik mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi -jami

615,6

739,9

107,6

shu jumladan:

 

 

 

fermer xo‘jaliklari

335,7

412,1

111,7

dehqon va tamorqa xo‘jaliklari

259,1

293,7

99,3

Qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

20,8

34,1

145,8

Chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi-jami

956,1

1203,3

110,1

shu jumladan:

 

 

 

fermer xo‘jaliklari

40,8

47,8

100,2

dehqon va tamorqa xo‘jaliklari

854,4

912,2

92,2

Qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

60,9

243,3

3,7 m.

O‘rmon xo‘jaligida ishlab chiqarilgan mahsulot (xizmat)lar hajmi

4,0

4,1

100,4

Baliq xo‘jaligida ishlab chiqarilgan mahsulot
(xizmat)lar hajmi

31,0

31,0

101,2

 

 

 

 

 2023- yil yanvar-sentabr  oylarida dehqochilik mahsulotlari ishlab chiqarish

 

ming tonna

O’sish sur’ati, %

2022- y.

2023- y.

 

 

 

 

Don va dukkakli don ekinlari  jami

35,0

38,2

109,3

Shu  jumladan:

 

 

 

fermer xo’jaliklari

24,1

26,6

110,5

dehqon va tamorqa xo‘jaliklari

9,2

9,2

100,3

Qishloq xo’jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

1,7

2,4

142,5

Kartoshka

6,7

6,8

101,8

Shu  jumladan:

 

 

 

fermer xo’jaliklari

1,6

1,7

105,3

dehqon va tamorqa xo‘jaliklari

5,1

5,1

100,6

Qishloq xo’jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

-

-

-

Sabzavotlar –jami

39,7

40,1

101,1

Shu  jumladan:

 

 

 

fermer xo’jaliklari

4,6

4,6

100,9

dehqon va tamorqa xo‘jaliklari

34,7

34,8

100,3

Qishloq xo’jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

0,4

0,7

172,1

Oziqbop poliz – jami

13,3

13,6

102,2

Shu  jumladan:

 

 

 

fermer xo’jaliklari

5,7

6,3

109,5

dehqon va tamorqa xo‘jaliklari

7,6

7,3

96,6

Qishloq xo’jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

-

-

-

Mevalar va rezavorlar– jami

13,6

13,7

100,2

Shu  jumladan:

 

 

 

fermer xo’jaliklari

4,0

4,1

100,2

dehqon va tamorqa xo‘jaliklari

9,6

9,6

100,2

Qishloq xo’jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

-

-

-

Uzum

1,3

1,2

92,5

Shu  jumladan:

 

 

 

fermer xo’jaliklari

0,3

0,4

111,5

dehqon va tamorqa xo‘jaliklari

1,0

0,8

85,4

      Chorvachilik. 2023- yilning 1- oktabr holatiga o‘tgan yilning shu davriga nisbatan yirik shoxli qoramollar 101,0 foizga (jami 91761 boshni tashkil qildi), shu jumladan sigirlar 101,6 foizga
 (36941 bosh),  qo‘y va echkilar 101,3 foizga (90246  bosh) o‘sdi.

2023- yil 1- oktabr holatiga chorva mollari
va parrandalar bosh soni

 

 

 bosh

O‘sish surati,
%

 

 

 

Yirik shoxli qoramollar

91761

101,0

shu jumladan:

 

 

Fermer xo‘jaliklari

7045

105,9

dehqon va tamorqa xo‘jaliklari

84105

100,4

Qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga

oshiruvchi tashkilotlar

611

142,4

ulardan sigirlar

36941

101,6

shu jumladan:

 

 

Fermer xo‘jaliklari

3576

103,1

dehqon va tamorqa xo‘jaliklari

33135

101,1

Qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga

oshiruvchi tashkilotlar

230

211,0

Qo‘y va echkilar

90246

101,3

shu jumladan:

 

 

Fermer xo‘jaliklari

16278

114,4

dehqon va tamorqa xo‘jaliklari

73280

98,1

Qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga

oshiruvchi tashkilotlar

688

5,7 m.

Otlar

398

101,3

Fermer xo‘jaliklari

65

108,3

dehqon va tamorqa xo‘jaliklari

333

100,0

Qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga

oshiruvchi tashkilotlar

-

-

Parrandalar

659247

116,0

shu jumladan:

 

 

Fermer xo‘jaliklari

66967

96,0

dehqon va tamorqa xo‘jaliklari

333610

100,3

Qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga

oshiruvchi tashkilotlar

258670

155,9

       

Dehqon va tamorqa xo‘jaliklari yirik shoxli qoramollarning ulushi
 91,6 foizni, fermer xo‘jaliklarida esa 7,7 foizni, shu jumladan, sigirlar mos ravishda 89,7 va
9,7 foizni, qo‘y va echkilar 81,2 va 18,0 foizni, otlar 83,7 va 16,3 foizni, parrandalar 50,6 va
10,2 foizni tashkil etdi.

2023- yilning yanvar-sentabr  oylarida barcha toifadagi xo‘jaliklarda tirik vazn hisobida 19628,8 tonna go‘sht (2022- yilning  yanvar-sentabr    oylariga nisbatan 145,9 foiz), 104546,1 tonna sut  (101,3 foiz), 22091,2 ming dona tuxum (75,1 foiz) ishlab chiqarildi.

2023 yil yanvar-sentabr  oylarida ishlab chiqarilgan
 chorvachilik mahsulotlari

 

miqdori

O‘sish surati,%

 

 

 

Go‘sht (tirik vaznda), tonna

19628,8

145,9

shu jumladan:

 

 

Fermer xo‘jaliklari

414,0

104,2

Dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo‘jaliklari

9134,4

85,2

Qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga

oshiruvchi tashkilotlar

10080,5

4,3 m.

Sut, tonna

104546,1

101,3

shu jumladan:

 

 

Fermer xo‘jaliklari

4610,3

101,4

Dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo‘jaliklari

99694,6

101,3

Qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga

oshiruvchi tashkilotlar

241,2

133,3

Tuxum, ming dona

22091,2

75,1

shu jumladan:

 

 

Fermer xo‘jaliklari

3184,7

88,2

Dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo‘jaliklari

18688,6

102,3

Qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga

oshiruvchi tashkilotlar

217,9

2,9
Chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarish tarkibi

(ishlab chiqarish umumiy hajmiga nisbatan foiz hisobida)

 

Fermer xo‘jaliklari. 2023- yilning yanvar-sentabr  oylarida fermer xo‘jaliklari tomonidan ishlab chiqarilgan qishloq xo‘jaligi mahsulotlari hajmi 459,8 mlrd. so‘mni tashkil qildi. Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari umumiy hajmida fermer xo‘jaliklarining ulushi 23,7 foizni tashkil etdi. 2023- yilning                1- oktabr holatiga fermer xo‘jaliklarida 7045 bosh yirik shoxli qoramol, shu jumladan 3576 bosh sigir, 16278 bosh qo‘y va echkilar, 65 bosh ot, 66967 bosh parrandalar mavjud.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. ISTE’MOL BOZORI VA TAShQI IQTISODIY ALOQALAR

 

 

 

 

 

2023- yilning yanvar-sentabr  oylarida chakana savdo tovar aylanmasi 411,7 mlrd. so‘mni yoki
2022- yilning shu davriga nisbatan 100,2  %ni tashkil qildi.

Yirik korxonalarning chakana savdo tovar aylanmasida 3,0  mlrd. so‘mni tashkil qiladi va umumiy chakana savdo tovar aylanmasidagi ulushi 0,7 % ni tashkil qildi.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarining chakana savdo tovar aylanmasi
273,4 mlrd. so‘mga yetdi, umumiy chakana savdo tovar aylanmasidagi ulushi esa  66,4 % ni tashkil qildi.

Uyushmagan savdo tovar aylanmasi 135,3 mlrd.so‘mni tashkil qilib jami chakana savdo tovar aylanmasidagi ulushi esa 32,9 % ni tashkil qildi

Chakana savdo tovar aylanmasi tarkibi, foizda
(2023-  yilning  yanvar-sentabr  holatiga)

 

 

 

 

Jami

Aholi jon boshiga

mlrd. so‘m

2022- yilning
 yanvar-
sentabr    oylariga
nisbatan
foizda

ming so‘m

2022- yilning
 yanvar-
sentabr  
oylariga
nisbatan
foizda

Chakana tovar aylanmasi

411,7

100,2

2287,4

98,4

             

 

 

 

 

 

Tumanda tashqi savdoda
eksport va importni ulushi,
foizda

 

Tumanda tashqi savdoning 23,0 foizni eksport tashkil qiladi. Eksport  yanvar-sentabr oylarida            5,7  mln. dollarga teng bo‘ldi.

 

Tumanning ichki va tashqi savdo ko‘rsatkichlarining
Xorazm viloyatida tutgan ulushi,
foizda

 

 

Tashqi savdo aylanmasi
  (ming AQSh dollari)

 

Tashqi savdo aylanmasi

Eksport

Import

Saldo

 

2023- yilning yanvar-sentabr  oylarida

24949,9

5728,5

19221,3

-13492,8

 

Tuman tashqi savdo aylanmasi 2023 yilning yanvar-sentabr  oylarida
24949,9 ming AQSh dollarni, jumladan eksport  5728,5 ming AQSh dollarni, import
19221,3 ming AQSh dollarni, shuningdek tashqi savdo saldosi -13492,8 ming AQSh dollarni tashkil etdi.

 

VIII.   DEMOGRAFIYA VA MEHNAT BOZORI

 

 

 

 

 

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, 2023- yilning 1- oktabr holatiga  tuman doimiy aholi soni
181,0  ming kishini tashkil qildi va o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 1,8 foizga ko‘paydi.

 

                                                                           Doimiy aholi soni

(2023- yil 1- oktabr holatiga, ming.kishi)

 

 

Jami aholi soni

shu jumladan:

Jami aholi

sonidan:

erkaklar

ayollar

shahar
aholisi

qishloq
aholisi

 

 

 

 

 

 

    Viloyat

1983,7

992,8

990,9

656,6

1327,1

Tuman bo‘yicha

181,0

91,3

89,7

46,3

134,7

Ulushi, %

9,1

9,2

9,1

7,1

10,2

 

Doimiy aholi soni shahar, qishloq            Doimiy aholi soni erkak, ayol           

kesimida(foizda)                                          kesimida (foizda)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shuningdek, 2023- yilning 1- oktabr  holatiga  tuman  aholisini 50,4 % erkaklar va 49,6 % ayollar tashkil etgan. Demak, tumanda erkaklar soni ayollar soniga nisbatan ko‘proq ekanligini kuzatishimiz mumkin.

 

2023- yil yanvar-sentabr  oylarida aholining tabiiy harakati

 

 

kishi

har 1000 aholiga, nisbatan

2022- y.

2023- y.1)

o‘sish,
kamayish

2022- y.

2023- y.1)

 

 

 

 

 

 

Tug‘ilganlar

2666

2931

265

20,1

21,8

O‘lganlar

632

637

5

4,8

4,7

Tabiiy o‘sish

2034

2294

260

15,3

17,1

Nikohlar

960

915

-45

7,3

6,8

Ajralishlar

144

155

11

1,1

1,2

 

 

 

 

 

 

 

2023- yil yanvar-sentabr  oylarida aholining tabiiy harakati
(kishi)

 

Tug‘ilish darajasi. 2023- yilning yanvar-sentabr  oylarida tug‘ilganlar soni
2931 kishini tashkil qildi va 2022 yilning shu davriga (2666 kishi)   nisbatan
265  kishiga  ko‘paygan. Tug‘ilish koeffitsienti mos ravishda 21,8  promilleni tashkil qildi.

O‘lim darajasi.  2023-  yilning  yanvar-sentabr   oyida o‘lganlar soni 637 kishini tashkil qildi va 2022 yilning shu davriga (632 kishi) nisbatan 5 taga ko’paygan. Mos ravishda o‘lim koeffitsienti
4,7 promilleni tashkil qildi.

Nikoh va ajralishlar. 2023- yilning yanvar-sentabr  oylarida FHDYo organlarida 915 ta nikohlar va 155  ta ajralishlar ro‘yxatga olindi. Ming aholiga nisbatan 6,8 ta nikoh (2022 yilning tegishli davrida 7,3 ta) va 1,2 ta ajralishlar (2022 yilning tegishli davrida 1,1 ta) to‘g‘ri keladi.

Migratsiya. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, 2023- yilning yanvar-sentabr  oylarida tuman bo‘yicha ko‘chib kelganlar soni 188 kishini, shu davr mobaynida ko‘chib ketganlar soni esa
381 kishini tashkil qildi. Migratsiya qoldig‘i -193 kishiga (2022 yilning shu davrida
-246 kishi) teng bo‘ldi.

2023- yil 1- oktabr holatiga aholining migratsiya ko‘rsatkichlari
(kishi)

 

Kelganlar

Ketganlar

Migratsiya saldosi

2022-y.

2023-y.

2022-y.

2023-y.

2022-y.

2023-y.

Viloyat

5168

5901

6257

7271

-1089

-1370

Tuman bo‘yicha

203

188

449

381

-246

-193

Viloyatdagi ulushi, %

3,9

3,2

7,2

5,2

x

x

 

2023- yil yanvar-sentabr oylarida aholining migratsiya ko‘rsatkichlari (kishi)

 

 Tumanning ijtimoiy ko‘rsatkichlari

(2023- yil 1- oktabr  holatiga)

 

Soni

Koeffitsienti,
1000 aholiga nisbatan

 

2022 yil

2023 yil

2022 yil

2023 yil

 

Doimiy aholi soni,
 (ming kishi)

177,8

181,0

х

х

   Aholining tabiiy o‘sishi (kishi)

2034

2294

15,4

17,1

Tug‘ilganlar (kishi)

2666

2931

20,1

21,8

Vafot etganlar (kishi)

632

637

4,8

4,7

Tuzilgan nikohlar (kishi)

960

915

7,3

6,8

Nikoxdan ajralishlar
(kishi)

144

155

1,1

1,2

Ko‘chib kelganlar (kishi)

203

188

1,5

1,4

Ko‘chib ketganlar (kishi)

449

381

3,4

2,8

                 

           

O‘rtacha oylik ish haqi

O‘rtacha oylik ish haqi. 2023- yil  yanvar-sentabr   oylarida Xorazm viloyatida o‘rtacha oylik nominal hisoblangan ish haqi 3649,3  ming so‘mni, tumanda o‘rtacha oylik nominal hisoblangan ish haqi 2755,8 ming so‘mni tashkil etdi.

Bunda ish haqiga ustama, mukofot, rag‘batlantirish xususiyatiga ega to‘lovlar, kompensatsiya va ishlanmagan vaqt uchun haq kabi to‘lovlar kiritilgan, shuningdek uning tarkibida jismoniy shaxslar daromad solig‘i, ijtimoiy sug‘urta va kasaba uyushmasiga to‘lovlar ham mavjud.

 

2023- yil  yanvar-sentabr  oyi uchun o‘rtacha nominal hisoblangan ish haqi
(qishloq xo‘jaligi va kichik tadbirkorlik subyektlaridan tashqari)

 

1) dastlabki ma’lumot


Постни тарқатинг: Email Facebook Google LinkedIn Twitter VK VK

Оммавий сўровнома


Сайт Бўлимлари